Historie

Počátky hasičského sboru v Předměřicích nad Labem

 

Sbor dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Labem byl založen roku 1882. První valná hromada se však konala až 2. listopadu 1883 za účasti 24.členů. Prvním starostou sboru byl na této valné hromadě zvolen Jan Morávek, rolník č.p. 115, za jednatele sboru Josef Zadrobílek, velitelem byl zvolen Josef Pospíšil č.p. 96, za podvelitele František Morávek č.p. 115, za náčelníka lezců Josef Morávek č.p. 30 a za náčelníka stříkačníků Hynek Michálek, mistr truhlářský.
Tito první představitelé sboru se ujali práce a v roce 1884 se na schůzi usnesli o zakoupení nové stříkačky od firmy František Smekal v Praze. V tomto roce doprovodil sbor na poslední cestu svého prvního člena Františka Panenku.

V roce 1885 pořádal sbor svůj první ples v hostinci Na Staré. Že nově založený sbor hodně vyvíjel svoji činnost je vidět ze zápisu z roku 1886, kde bylo usneseno, že ,,který z členů nebude řádně cvičení se stříkačkou a nářadím navštěvovati, zaplatí 5 kr. pokuty“.

V roce 1886 se sbor zúčastnil župního sjezdu ve Rtyni. V roce 1887 se na mimořádné valné hromadě jednalo o rozpuštění sboru, sbor žádal o změnu stanov a měl je podány ke schválení, zapomněli však pozvat na valnou hromadu přispívající členové, kteří pak žádali rozpuštění sboru. Sbor se však nerozpustil a trvá po dnes.
V roce 1890 sbor vstoupil k župě Jaroměřské a roku 1891 se zúčastnil se šesti členy jubilejní výstavy v Praze.

V roce 1894 byl zvolen velitelem p. Alois Mencl, tuto funkci vykonával až do roku 1922. Za jeho působení byl sbor řádně organizován, jak o tom nejlépe svědčí veřejné díkůvzdání sboru za obětavou pomoc při požáru p. Cejnara, které bylo zveřejněné v časopisu Dalibor.
Sbor fungoval až do roku 1914. Následkem I. světové války omezil svoji činnost až do 21. ledna 1921, kdy velitel sboru Alois Mencl svolal výborovou schůzi, kde bylo projednáno sestavení řádného seznamu členů pro rok 1921 a o ustanovení valné hromady, při čemž svolavatel Alois Mencl sestavil oběžník tohoto znění:
Vážení občané.
Vybízíme a žádáme místní občany zvláště zemědělce, aby se hlásili do řad československého hasičstva a stali se horlivými členy místního sboru, tento mravně a hmotně podporovali a dle možností za členy činné, přispívající a zakládající přistupovali, aby řady naše válkou prořídlé byly zase doplněny. Průmyslové závody místní vybídněte své zaměstnance, by přistoupili do sboru a podporujte je. Hlásiti se mohou mladší 18ti let do jinošské družiny hasičské. Jako členové sboru dobrovolného hasičstva, konajíce svou občanskou povinnost, chrání život i majetek svých spoluobčanů nezjištně s nasazením vlastního zdraví a života a ve službě hasičské projevují nejčistší lásku k bližnímu a vidí uspokojení v obšťastnění druhého.

V Předměřicích nad Labem dne 30. ledna 1921
Za sbor : Alois Mencl
Jan Bajer
Za obec: Jan Kovanda
Starosta

Po tomto prohlášení se přihlásilo 17 členů činných a 26 členů přispívajících.
Na valné hromadě v roce 1923 bylo usneseno, aby zdejší sbor vystoupil ze župy Jaroměřské
a přistoupil k župě Hradecké, což bylo po delší debatě odhlasováno.