Jaro přináší riziko venkovních požárů

Teplé jarní počasí přináší zvýšené riziko typicky jarních požárů způsobených neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s ní setkáváme každý rok.

Teplé jarní počasí lidi také určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti s sebou přináší i zvýšený počet zbytečných výjezdů hasičů, protože občané pálení klestí a odpadů nenahlásí.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osobyjsoupovinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Také pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a nebo uvedou v hlášení nesprávné údaje a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.