Neudržované komíny a topidla způsobují požáry

 

Lidé by neměli podceňovat údržbu a měli by si nechávat pravidelně čistit komíny a kontrolovat topidla. Během topné sezóny každoročně dochází k požárům způsobených od komínů či topidel. Kromě technických závad na nich má velký vliv také neopatrnost a neznalost lidí.
 
Hořící saze v komíně (1).JPG
 
Statisticky se uvedená čísla v průběhu let příliš nemění. Při požárech od komínových těles za poslední léta naštěstí v Královéhradeckém kraji nedošlo ke zranění, či úmrtí osob. Vesměs se jednalo o požáry způsobené zanedbanou údržbou komínových těles ze strany majitelů objektů. Nejčastější příčinou vzniku těchto požárů byly saze v komíně, které se vznítily v důsledku průniku jisker z topidla nebo vlivem rychlého nárůstu teploty při topení. V měřítku celého Královéhradeckého kraje zaznamenáváme nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů v oblastech – nevhodná konstrukce komínu a odvodu spalinzazděný nebo přizděný trám v komíněprasklé komínové těleso – spáry v komíněnebo nezajištěná komínová dvířkajiskry a zažehnutí sazí v komíně. Poslední uvedená příčina přestavuje statisticky největší podíl na vzniku požárů vlivem komínového tělesa.
 
Od 1. ledna 2011 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které upravuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Povinností každého majitele objektu je udržovat komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu. Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobila, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.
Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, je povinnost čistit a kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.Hořící saze v komíně.JPG
 
Kontroly komínů v objektech právnických osob provádí na základě vyžádání provozovatele činnosti v těchto objektech a na základě smlouvy osoba odborně způsobilá – kominík. Orgán státní správy na úseku požární ochrany, tedy HZS Královéhradeckého kraje, provádí v rámci kontrolní činnosti u těchto subjektů kontroly platnosti osvědčení vystaveného oprávněnou osobou – kominíkem – že komín je způsobilý k provozu.
 
 
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
 1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu,
 2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,
 3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů,
 4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí,
 5. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa,
 6. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady,
 7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů,
 8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa,
 9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání,
 10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí,
 11. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.