Přípravka

Přípravka je nejmladší skupinou v kolektivu mladých hasičů. Je určena pro děti od 3 do 6 let.  Děti učíme prostřednictvím pohádek a příběhů, jak se zachovat v krizových situacích, hlavně při požáru, jak přivolat pomoc nebo jak nebezpečným situacím předcházet. Hravou formou připravujeme děti na požární sport a na disciplíny celorepublikové sportovní hry Plamen. Děti získávají poznatky nejen o činnosti hasičů, ale i z oblasti požární prevence a zdravovědy.

Požární útok

Požární útok provádí sedmičlenné družstvo. Soutěžní družstvo má na základně připraveny hadice, savice, sací koš, rozdělovač, proudnice a hasičskou stříkačku. Obsluhu hasičské stříkačky provádí dospělá osoba (strojník). Pomocí hasičské stříkačky se z kádě o obsahu 1000 l nasaje voda.  Úkolem dětí je v co nejkratším čase spojit a rozvinout dopravní a útočné vedení (hadice) na předem určené místo a pomocí vodního proudu shodit terče, které jsou umístěny na podstavcích. V kategorii přípravka mohou dětem pomáhat dospělí. Během sezóny, zpravidla květen a červen nebo září a říjen, se zúčastňujeme 4. -5. soutěží.

Závod hasičské všestrannosti a brannosti (branný závod)

Cílem je získávat a upevňovat všestrannou pohybovou zdatnost dětí a mládeže, prohlubovat jejich znalosti a osvojovat si základní informace v oblasti požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných událostí.

Této soutěže se mohou zúčastnit 5.členná družstva bez rozlišení pohlaví. Děti mají za úkol v co nejkratším čase zaběhnout trať v délce 2 km, která je označena barevnými fáborky a plnit disciplíny na jednotlivých stanovištích. V kategorii přípravka s dětmi běží dospělá osoba.

Disciplíny

  1. Hod na cíl – hází se tenisovými míčky na 15 PET lahví, každý člen družstva obdrží 3 míčky, úkolem dětí je povalit co nejvíce PET lahví.
  2. Orientace v přírodě – 1. úkol: každý člen družstva si vylosuje a určí 2 turistické nebo topografické značky, 2. úkol: Každý člen družstva si vylosuje a určí 1 obrázek stopy, stromu nebo rostliny.
  3. Uzlování – v kategorii přípravka váže každý z členů družstva PLOCHOU SPOJKU
  4. Brannost – přeskok přes vodní příkop, přípravka 0,7 m.
  5. Požární ochrana – 1. úkol: každý člen družstva si vylosuje 1 obrázek a ústně sdělí, co na obrázku představuje riziko v domácnosti, 2. úkol: Trojúhelník hoření – družstvo společně sestaví trojúhelník hoření, 3. úkol: Grafické značky technických prostředků – každý člen družstva si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku.
  6. Základy první pomoci – každý člen družstva si vylosuje jeden obrázek situace a přiřadí správný postup při podávání první pomoci.
  7. Ochrana obyvatelstva – 1. úkol: záchranářská ulička – družstvo má za úkol vytvořit na cvičné tříproudové silnici záchranářskou uličku, 2. úkol: tísňová volání – každý člen družstva si vylosuje 1 situaci a má za úkol ji přiřadit k nejvhodnějšímu telefonnímu číslu tísňové linky, 3. úkol: evakuační zavazadlo – každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a přiřadí ho do správného zavazadla.

Jedná se o závod, který se pořádá 1x ročně zpravidla v měsíci říjnu, a účastní se ho děti z celého okresu HK.

 

Mimo tuto hlavní činnost jezdíme na výlety, v zimních měsících mají děti možnost navštívit plavecký bazén, pořádáme turnaj v bowlingu,  mikulášskou nadílku, vánoční besídku a další kulturní a společenské akce. 

Přihláška – mladý hasič